Arbejdproces

For at I som kunde (bygherre) kan få et overblik hvad vi som arkitekter (rådgivere) leverer til jer, har vi valgt at dele vores aftalegrundlag op i 3 faser. I det følgende beskrives (Del 1 - skitseprojekt), (Del 2 - myndighedsprojekt), (Del 3 - udførelsen).


Aftalegrundlaget indeholder typisk følgende:


1. Hvem er det, der indgår aftalen (parterne)

2. Opgaven - hvad er det for en opgave, og hvad vi som arkitekter skal yde teknisk bistand med.

3. Aftalegrundlaget.

4. Rådgiverens ydelser.

5. Bygherrens ydelser.

4. Økonomisk grundlag for opgavens løsning.

5. Klientens ydelser.

6. Økonomiske grundlag for opgavens løsning.

7. Honorar

8. Udlæg

9. Udbetaling af honorar og udlæg.

10. Overordnede tidsplan

11. Særlige bestemmelser.


Dette aftalegrundlag vil efter parterne er enige blive gældende for vore samarbejde i den videre proces.

I myndighedsprojektet fastlægges de endelige beslutninger om byggeriet. Projekteringen tager udgangspunkt i det færdige skitseprojekt. Der kan godt forekomme ændringer i forløbet, efterhånden som vi går mere ned i dybden med projektet.


Alt vores tegningsmateriale i myndighedsprojektet udarbejdes også digitalt, hvor vi altid har de sidste nye detaljer og konstruktionstegninger med. - Vi gør meget ud af på tegnestuen altid at have vores tekniske database ajourført.

Vi tilstræber altid at kunne levere det sidste nye viden indenfor det lovgivningsmæssige, byggetekniske, og energimæssige i vores konstruktioner, når vi arbejder i projekteringsfasen.


Vi styrer selv den øvrige teknikergruppe (landinspektører, geoteknikere, ingeniør, energi-teknikerne mm), og fremskaffer selv alt det tekniske materiale, der skal bruges i forbindelse med byggeansøgning. (statiske beregninger, energiberegninger mm.)


I første del af myndighedsprojektet udarbejdes (myndighedsgrundlag) - tegninger og beskrivelser til myndigheder for indhentning af byggetilladelse, og indeholder på et nyt enfamiliehus typisk følgende:


Tegnings og bilagsoversigt

1 stk. beliggenhedsplan 1:200,

2-3 stk. grundplaner 1:50,

4-6 stk. facader 1:150,

4-6 hovedsnit 1:150,

2-3 bygningsdeloversigt 1:10

Detaljemappe 1:50

Gennerelle beskrivelser

Særbeskrivelser

Statisk redegørelse/beregninger, fremsendt fra ingeniør

Energirammeberegninger, fremsendt fra energi-teknikerne

Tilbud på byggeskadeforsikring, fremsendt fra Entreprenør.

VALG AF ARKITEKT

DET FØRSTE MØDE MED OS

AFTALEGRUNDLAG MED OS

DEL 1 - SKITSEPROJEKT

Inden man skal i gang med et byggeprojekt, er det vigtigt i forbindelse med valg af arkitekt, at man undersøger markedet godt. Bare fordi man er arkitekt, er det ikke ensbetydende med at han kan tegne eller rådgive omkring et byggeprojekt. – Der findes mange forskellige typer arkitekter.


Nogle er gode til at tegne børnehaver, plejehjem, industribygninger, eller andet offentligt boligbyggeri, og andre kan være gode til at tegne enfamiliehuse, om- og tilbygninger osv.


Nogle arkitekter er meget kreative, og andre er mindre kreative i deres arbejde.


Inden man har det første møde med arkitekten, kan det være en god ide at få en referenceliste på de projekter som rådgiveren har lavet tidligere, specielt angående den type byggeopgave man nu skal til og i gang med.


Se eventuelt nogle tegninger/referencer (skitseprojekter) i forbindelse med det første møde, for på den måde at afstemme forventningerne til arkitekten, og det projektmateriale han kan tilbyde at levere til jer som bygherre.


Nogle arkitekter tilbyder et billig honorar, og andre rigtig dygtige arkitekter vil selvfølgelig gerne honoreres for deres arbejde. Nogle arbejder med faste priser, og andre arbejder med en samlet procentdel af byggeudgiften.


Husk på, at man mange gange får hvad man betaler for. Det er derfor vigtigt at pris og kvalitet på rådgiverens arbejde bliver afstemt med kundens byggeopgave og forventninger til det færdige projekt.


På denne måde vil man kunne få en god start på sit byggeprojekt.


Hos Morell Architecture arbejder vi med faste honoraraftaler når vi udarbejder skitseprojekter og myndighedsprojekter, og faste timepriser i forbindelse med en evt. byggeledelse eller fagtilsyn.

Det første møde hos os på tegnestuen er gratis og helt uforpligtende. Mødet er typisk på et par timers varighed, pakket med masser af ideer, inspiration og afklaring af tvivlspørgsmål.


Jeres ønsker og behov til projektet vendes og drejes og holdes op mod jeres økonomi.


Vi kigger på det materiale i har med, og på baggrund af dette giver vi jer et kvalificeret bud på, hvordan i bedst kan komme videre med jeres projekt.


Vi vil gerne inden mødet have at i har forberedt jer bedst muligt ved at medbringe kopier af eksisterende tegninger, og foto af eksisterende forhold, grundforhold mm.


Vi vil på baggrund af dette møde kunne give jer en fast pris på vores arbejde, for et eventuelt kommende samarbejde med os som arkitektrådgivere.

Det er i skitseringsfasen, at alle ideer skal på bordet og behov skal formuleres, og det skal undersøges, om der er forhold, der kan forhindre projektet.

Inden vi starter op med at skitsere, går vi i gang med at finde alle gældende regler og lovbestemmelser frem.


Vi læser lokalplanen for området grundigt igennem, så vi ikke begynder på et projekt, som man alligevel ikke kan få tilladelse til. Kommunen har nogle gange fastsat særlige regler for det område man skal til at bygge i, og dem skal vi have styr på. Det kan være byggelinjer i forhold til vej og strand, specielle krav til tagets eller facadens farve, byggefelter, hvor på grunden der må ligge bygninger eller andet. Der kan også være servitutter på grunden, som har indflydelse på, hvad man må og ikke må.


I forbindelse med opstart af et projekt, skitserer vi altid digitalt i 3D. Vi formgiver og designer i 3D og fremviser altid overfor bygherren i 3D, så i som bygherre kan følge med i skitseringsfasen, hvor formen & designet begynder at blive skabt.


På denne måde har vi altid jer med i hele processen, og i ved med sikkerhed hvordan jeres projekt vil komme til at se ud. Vi bruger også dette værktøj til at prøve nye tanker og ideer af, for på den måde at sikre os, at det altid bliver det bedste resultat vi kommer frem til i skitseringsfasen, inden det videre procesforløb.


Vi afleverer altid vores resultat i form af et digitalt skitseprojekt. - En digital 3D-model der vil blive forvist jer på tegnestuen på store fladskærme, hvor vi tager jer med ind i vores digitale verden, og i kommer til at se jeres projekt "live" inden det faktisk er bygget.


Skitseprojektet leveres også i form at tegninger og beskrivelser i A3-mappe eller som store farvelagte A1 plancher. - Dette materiale er typisk det banker og kreditforeninger gerne vil se i forbindelse med en eventuelt finansiering.

Et færdigt skitseprojekt for et nyt enfamiliehus indeholder for os typisk følgende:


(*) Databaseoversigt til opkobling på vores servere på tegnestuen.


1 stk. beliggenhedsplan 1:200,

2-3 stk. grundplaner 1:100,

4-6 stk. facader 1:100,

4-6 hovedsnit 1:100,

3D perspektivtegninger af huset udvendig.

3D perspektivtegninger af rum indvendig med interiør i huset.

3D luftfoto/perspektiver hvor i ser huset fra luften.

3D video hvor vi flyver rundt omkring huset.

3D fotorealistisk billeder.

Materialeoversigt på bygningsdele,

Rumskemaer med arealberegninger, rumhøjder, overflader over gulv, vægge og lofter, indv. døre

Opvarmning og energiform, ventilation, oversigt over billede/lyd/data, sensorer, overvågning

Økonomisk prisoverslag på byggeriet

Tidsplaner på byggeriets varighed.

2 stk. A3 - projektmapper

A1 farvelagte plancher.

Flere af vores kunder er også begyndt at bestille vores Custom made løsninger, hvor alt interiør specialdesignes, køkken, bad, skabsinventar osv. - En komplet designpakkeløsning med alt i interiør.

(*) I vil som bygherre blive koblet op på tegnestuens servere, hvor man vil kunne download (Skitseprojektet) tegninger og beskrivelser, 3D modelbilleder, film mm. På den måde har i altid det sidste nye ved hånden (jeres computer/Ipad/telefon). Når dette eventuelt skal bruges til banker, kreditforeninger, venner & bekendte osv.

DEL 2 - MYNDIGHEDSPROJEKT

DEL 3 -UDFØRELSEN

FORSIKRINGER

I anden del af myndighedsprojektet udarbejdes der arbejdsgrundlag - tegninger og beskrivelser for indhentning af tilbud hos entreprenør, og indeholder på et nyt enfamiliehus typisk følgende:

(*) Databaseoversigt til opkobling på vores servere på tegnestuen.


Tegnings og bilagsoversigt

Udbudsbrev

Gennerelle beskrivelser

Særbeskrivelser

Adresselister, kontaktdiagram

Tidsplaner

Tilbudslister

Entreprisekontrakt, udkast

1 stk. beliggenhedsplan 1:200,

2-3 stk. grundplaner 1:50,

4-6 stk. facader 1:150,

4-6 hovedsnit 1:150,

2-3 bygningsdeleoversigt 1:10

Detaljemappe 1:50

Statiske redegørelser/beregninger, fremsendt fra ingeniør

Energirammeberegninger


(*) Entreprenøren vil blive koblet op på tegnestuens servere online, hvor han vil kunne downloade arbejdsgrundlag tegninger og beskrivelser til projekt. På den måde har han altid det sidste nye projektmateriale ved hånden, når dette skal bruges i udførelsen. - når vi opdaterer, eller reviderer tegninger eller beskrivelser i sammenråd med jer, ligger det på denne måde altid lige ved hånden for ham og hans håndværkerstab på byggepladsen.


Andre samarbejdspartnere tilknyttet byggeriet vil også kunne få adgang til denne database i forbindelse med udførelsen.

Uanset hvor grundigt et byggeprojekt er tegnet, beskrevet og planlagt, kan der ske uforudsete ting undervejs i byggeriet. Hvis både budget og tidsplan skal holdes, kræver det præcis styring af byggeriet.


I den daglige ledelse af byggeriet skal det sikres, at byggeriet følger tegninger og beskrivelser, hvor de forskellige håndværkeres indsats skal ledes og koordineres på byggepladsen.


Hvis der er tale om en hovedentreprise, vil det normalt være hovedentreprenøren eller en byggeleder, der er udpeget af hovedentreprenøren, som står for byggestyringen.


Er der tale om en fagentreprise, vil det være dig eller din rådgiver, som står for den overordnede ledelse af byggeriet. Det er en kompliceret og tidskrævende opgave, især når det drejer sig om størrere projekter som tilbygning, nybygning eller større ombygninger, hvor der indgår flere forskellige slags håndværkere.


Udover selve byggestyringen bør der også føres fagtilsyn med byggeriet. Det vil sige, at en anden end hovedentreprenør eller hans byggeleder kontrollerer, at byggeriet udføres som aftalt. Det er ikke noget krav, at der føres tilsyn med et byggeri, men det er en rigtig god idé.


Den tilsynsførende skal være godt inde i alle detaljer og helst have erfaring med byggeprojekter. Det kan derfor anbefales at vi som arkitekter udføre dette fagtilsyn, da vi ved alt om projektet i forvejen.


Fagtilsynet skal også være til rådighed til at svare på de spørgsmål, som ofte dukker op fra håndværkerne. Det kan være spørgsmål og detaljer, der ikke er taget stilling til i projektmaterialet eller beslutninger, der skal tages, når noget uforudset dukker op.


Ved større og mere komplicerede byggeprojekter bør der føres fagtilsyn ugentligt. Den tilsynsførende skal dog altid kunne tilkaldes eller nås pr. telefon, så arbejdet ikke går i stå.


Hvis byggeprojektet har krævet en byggetilladelse fra kommunen, er det muligt, at kommunen under byggeriet vil føre sit eget tilsyn for at sikre, at betingelserne for byggetilladelsen overholdes. Kommunens tilsyn kan dog på ingen måde erstatte det egentlige tilsyn.


I større byggesager bør der afholdes ugentlige byggemøder, hvor bygherren eller sin rådgiver bliver orienteret om, hvorvidt byggeriet følger tidsplanen, og hvor eventuelle ændringer aftales. Der skal skrives referat efter hvert møde, som godkendes af begge parter ved næste byggemøde.


Når byggeriet er færdigt, skal det overdrages til bygherre ved en såkaldt afleveringsforretning, hvor eventuelle fejl og mangler noteres.

Herefter kan byggeriet afsluttes.

I forbindelse med opstarten af et byggeri, er der nogle forsikringer som hovedentreprenøren, og bygherren skal have på plads inden byggestart.

Entreprenørens forsikring:


Det vil normalt være håndværkerens eller hovedentreprenørens forsikring, som dækker hvis personer eller ting kommer til skade under byggeriet, hvis der stjæles materialer fra byggepladsen eller hvis der begås hærværk.


Det er ikke alle håndværkere, som er lige godt forsikrede, så inden byggeriet går i gang, bør bygherren og hovedentreprenøren afklare, hvis forsikring der dækker hvad, og om der skal tegnes en entrepriseforsikring.


Bygherrens forsikring:


En entrepriseforsikring, også kaldet en all-risk forsikring, kan være relevant for bygherren at tegne, hvis man er i tvivl om bygherrens eller hovedentreprenørens forsikring dækker i tilfælde af uheld og skader på byggeriet.


Entrepriseforsikringen dækker i selve byggeperioden, typisk et år, men kan i visse tilfælde udvides til også at dække afhjælpning af problemer, som skyldes fejl, man eventuelt selv begår under byggeriet.


Forsikringsbetingelserne varierer fra selskab til selskab, og en entrepriseforsikring dækker typisk:


Skader på den del af ejendommen, som er under ombygning eller opførsel

Skader på de eksisterende dele af huset, som opstår som følge af byggeriet

Tyveri og hærværk på byggepladsen

Skader på personer

MORELL ARCHITECTURE | MO.APS  | ALGADE 46D, 9300 SÆBY - DENMARK  |  TLF +45 20 40 43 80

  Copyright © All Rights Reserved